„EkoBioFood 2.0 – PULS Plantinova”
Projekt współfinansowany w ramach programu
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pn. „Inkubator Innowacyjności 2.0 (ININ 2.0)”
Okres realizacji projektu: Luty 2019 – Czerwiec 2020
Skład Konsorcjum:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Lider)
Plantinova Sp. z o.o. (spółka celowa IWNiRZ)
Wartość projektu: 1 371 111,12 zł ( w tym dofinansowanie 1 234 000 zł)

Program pn. „Inkubator Innowacyjności 2.0” to przedsięwzięcie realizowane w ramach ustanowionego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (Działanie 4.4).

Głównym celem Programu jest promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 2.0” realizowany jest na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w ramach konsorcjum Life Science Innovation, którego członkami są:

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Lider konsorcjum;
  • PLANTINOVA Sp. z o. o. – Członek  konsorcjum (spółka celowa Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich);

Jednostką odpowiedzialną za koordynację i nadzór nad działaniami projektowymi ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu jest Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Wartość Projektu wyniosła  1 371 111,12 zł  PLN. Wartość dofinansowania ze środków EFRR 1 234 000,00 PLN.

W ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” podjęte zostały działania w zakresie:

1. inicjowania oraz wzmacniania współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwania podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”;

2. przygotowania projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej;

3. zarządzania portfelem technologii obejmujące w szczególności:

– monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,

– analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,

– prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,

– analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem;

4. prowadzenia prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt nie może przekroczyć 100 tys. zł;

5. działalności Brokerów innowacji odpowiedzialnych za koordynację procesu badawczego i nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi nabywcami wyników badań naukowych i prac rozwojowych.